دوره اقتصادی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: مسعود جعفری

سمت: کارشناس واحد اقتصادی شرکت ققنوس

رایگان!

دوره عمومی – بخش اول

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: دکتر ولی اله فاطمی

سمت: مدیرعامل شرکت ققنوس

رایگان!

دوره عمومی – بخش چهارم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: رضا قربانی

سمت: رئیس هیئت مدیره موسسه راه پرداخت

رایگان!

دوره عمومی – بخش دوم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: کاوه مشتاق

سمت: کارشناس توسعه کسب و کار شرکت ققنوس

رایگان!

دوره کسب و کار – بخش اول

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: محمد طهرانی

سمت: مدیر توسعه کسب و کار شرکت ققنوس

رایگان!

دوره کسب و کار – بخش چهارم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: علیرضا صادقی

سمت: عضو کمیته اقتصادی بنیاد ققنوس

رایگان!

دوره کسب و کار – بخش دوم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: محمد طهرانی

سمت: مدیر توسعه کسب و کار شرکت ققنوس

رایگان!

دوره کسب و کار – بخش سوم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: حسین اسلامی

سمت: معاونت توسعه کسب و کار شرکت ققنوس

رایگان!

معرفی فنی پیشرفته (1) دفترکل توزیع‌شده ققنوس – بخش اول

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: محمدجواد صمدی راد

سمت: معاونت فنی شرکت ققنوس

رایگان!

معرفی فنی پیشرفته (1) دفترکل توزیع‌شده ققنوس – بخش پنجم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: محمدجواد صمدی راد

سمت: معاونت فنی شرکت ققنوس

رایگان!

معرفی فنی پیشرفته (1) دفترکل توزیع‌شده ققنوس – بخش چهارم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: محمدجواد صمدی راد

سمت: معاونت فنی شرکت ققنوس

رایگان!

معرفی فنی پیشرفته (1) دفترکل توزیع‌شده ققنوس – بخش دوم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: محمدجواد صمدی راد

سمت: معاونت فنی شرکت ققنوس

رایگان!

معرفی فنی پیشرفته (1) دفترکل توزیع‌شده ققنوس – بخش سوم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: محمدجواد صمدی راد

سمت: معاونت فنی شرکت ققنوس

رایگان!

معرفی فنی پیشرفته (2) دفترکل توزیع‌شده ققنوس – بخش اول

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: پروانه شجاعی

سمت: کارشناس فنی شرکت ققنوس

رایگان!

معرفی فنی پیشرفته (2) دفترکل توزیع‌شده ققنوس – بخش چهارم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: محمد امین فداالدینی

سمت: مدیر توسعه اکوسیستم فنی شرکت ققنوس

رایگان!

معرفی فنی پیشرفته (2) دفترکل توزیع‌شده ققنوس – بخش دوم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: مهدی ملاکی

سمت: مدیر زیرساخت فنی شرکت ققنوس

رایگان!

معرفی فنی پیشرفته (2) دفترکل توزیع‌شده ققنوس – بخش سوم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: مهدی ملاکی

سمت: مدیر زیرساخت فنی شرکت ققنوس

رایگان!

معرفی فنی مقدماتی دفترکل توزیع‌شده ققنوس – بخش اول

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: حجت عباسی

سمت: مدیر آکادمی ققنوس

رایگان!

معرفی کلی دوره

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: دکتر ولی اله فاطمی

سمت: مدیرعامل شرکت ققنوس

رایگان!