پکیج رویداد اسناد تجاری دیجیتال

اسنادی که در حوزه تجارت و بازرگانی مورداستفاده قرار می‌گیرد، تحت عنوان اسناد تجاری شناخته می‌شود که از نمونه‌های آن…
100 KAT1
رایگان!

توسعه کیف توکن ققنوس

مدرس: محمد امین فداالدینی

رایگان!

تامین مالی جمعی

مدرس: جعفر محمدی

رایگان!