دوره عمومی – بخش سوم


مدرس: میرسهیل نیکزاد

سمت: مشاور مدیرعامل شرکت ققنوس

رایگان!