تامین مالی جمعی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: جعفر محمدی

رایگان!

توسعه کیف توکن ققنوس

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: محمد امین فداالدینی

رایگان!

ثبت دارایی‌های فکری بر بستر بلاکچین

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: بهزاد پورنوری

رایگان!

حسابداری بر بستر بلاکچین

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: ناهید مهدی‌زاده

رایگان!

دوره اقتصادی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: مسعود جعفری

سمت: کارشناس واحد اقتصادی شرکت ققنوس

رایگان!

دوره عمومی – بخش اول

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: دکتر ولی اله فاطمی

سمت: مدیرعامل شرکت ققنوس

رایگان!

دوره عمومی – بخش چهارم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: رضا قربانی

سمت: رئیس هیئت مدیره موسسه راه پرداخت

رایگان!

دوره عمومی – بخش دوم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: کاوه مشتاق

سمت: کارشناس توسعه کسب و کار شرکت ققنوس

رایگان!

دوره عمومی – بخش سوم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: میرسهیل نیکزاد

سمت: مشاور مدیرعامل شرکت ققنوس

رایگان!

دوره کسب و کار – بخش اول

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: محمد طهرانی

سمت: مدیر توسعه کسب و کار شرکت ققنوس

رایگان!

دوره کسب و کار – بخش چهارم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: علیرضا صادقی

سمت: عضو کمیته اقتصادی بنیاد ققنوس

رایگان!

دوره کسب و کار – بخش دوم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: محمد طهرانی

سمت: مدیر توسعه کسب و کار شرکت ققنوس

رایگان!

دوره کسب و کار – بخش سوم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدرس: حسین اسلامی

سمت: معاونت توسعه کسب و کار شرکت ققنوس

رایگان!
رایگان!

راه‌اندازی یک نود IPFS

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

 

رایگان!
رایگان!